ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.02 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.33
ರಾಹುಕಾಲ:  03.00  04.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  09.00  10.30,ಗುಳಿಕಕಾಲ:  12.00  01.30