ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನೂರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.03 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.33
ರಾಹುಕಾಲ:  07.30   09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 10.30  12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  01.30  03.00