21-12-18 - ಶುಕ್ರವಾರ
====================
ಶ್ರೀ ವಿಲಂಬಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ
ದಕ್ಷಿಣಾಯನ
ಹೇಮಂತ ಋತು
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ
ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ
ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ
====================
ರಾಹುಕಾಲ : 10.53 ರಿಂದ 12.18
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 03.08 ರಿಂದ 04.32
ಗುಳಿಕ ಕಾಲ : 08.03 ರಿಂದ 09.28