ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದು : 6.24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.30
ರಾಹುಕಾಲ : 12.30 - 2.00
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 8.00 - 9.30
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 11.00 - 12.30