ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಕ್ಷತ್ರ: ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.53 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.47
ರಾಹುಕಾಲ:  07.30  09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  10.30  12.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 01.30  03.00