ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪುಷ್ಯ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  5.56 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.36
ರಾಹುಕಾಲ:  09.00  10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  06.00 07.30