ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  5.52 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.42
ರಾಹುಕಾಲ:  09.00 10.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 01.30  03.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 06.00 07.30