ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ... ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರುಬಾರದೆ ಇರದು
Comments 0
Add Comment