ಆರ್'ಸಿಬಿ 4ರ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇನ್ನು 4 ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ

What are the chances of RCB qualifying for the playoffs as of now
Highlights

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಿಮ 4ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು  ಇನ್ನು  4
ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು(ಮೇ.14):  ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಿಮ 4ರ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು  ಇನ್ನು  4
ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.

ಆಯ್ಕೆ 1
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿನ್ನು ಒಟ್ಟು 9 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿಯಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 3, ಕೆಕೆಆರ್ 2, ಪಂಜಾಬ್ 3,ಚೆನ್ನೈ 2, ಕೆಕೆಆರ್ 2,ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 2,ಮುಂಬೈ 2 ಡೆಲ್ಲಿ 2, ಹೈದರಾಬಾದ್ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಿದೆ. 

 1. ಪಂಜಾಬ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ :  ಗೆಲುವು - ರಾಜಸ್ಥಾನ್
 3. ಮುಂಬೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಮುಂಬೈ
 4. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 5. ಡೆಲ್ಲಿ - ಚೆನ್ನೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 6. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 7. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗೆಲುವು  - ಹೈದರಾಬಾದ್
 8. ಡೆಲ್ಲಿ - ಮುಂಬೈ :  ಗೆಲುವು - ಮುಂಬೈ
 9. ಚೆನ್ನೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಚೆನ್ನೈ

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್'ಸಿಬಿ'ಗೆ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ 
 
ಆಯ್ಕೆ 2

 1. ಪಂಜಾಬ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ :  ಗೆಲುವು - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
 3. ಮುಂಬೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಪಂಜಾಬ್
 4. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 5. ಡೆಲ್ಲಿ - ಚೆನ್ನೈ :  ಗೆಲುವು - ಚೆನ್ನೈ
 6. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 7. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗೆಲುವು  - ಹೈದರಾಬಾದ್
 8. ಡೆಲ್ಲಿ - ಮುಂಬೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 9. ಚೆನ್ನೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಪಂಜಾಬ್

 
ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್'ಸಿಬಿ'ಗೆ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ 

ಆಯ್ಕೆ 3

 1. ಪಂಜಾಬ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ :  ಗೆಲುವು - ರಾಜಸ್ಥಾನ್
 3. ಮುಂಬೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಮುಂಬೈ
 4. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 5. ಡೆಲ್ಲಿ - ಚೆನ್ನೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 6. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 7. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗೆಲುವು  - ಹೈದರಾಬಾದ್
 8. ಡೆಲ್ಲಿ - ಮುಂಬೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 9. ಚೆನ್ನೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಚೆನ್ನೈ

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್'ಸಿಬಿ'ಗೆ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ 

ಆಯ್ಕೆ 4

 1. ಪಂಜಾಬ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 2. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ - ರಾಜಸ್ಥಾನ್ :  ಗೆಲುವು - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
 3. ಮುಂಬೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಮುಂಬೈ
 4. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೈದರಾಬಾದ್ : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 5. ಡೆಲ್ಲಿ - ಚೆನ್ನೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 6. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ - ಬೆಂಗಳೂರು : ಗೆಲುವು - ಬೆಂಗಳೂರು
 7. ಹೈದರಾಬಾದ್ - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ಗೆಲುವು  - ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ
 8. ಡೆಲ್ಲಿ - ಮುಂಬೈ :  ಗೆಲುವು - ಡೆಲ್ಲಿ
 9. ಚೆನ್ನೈ - ಪಂಜಾಬ್ : ಗೆಲುವು - ಚೆನ್ನೈ   

ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್'ಸಿಬಿ'ಗೆ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನ 

loader