ಫೇಸ್'ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮ ಬೆಡ್'ರೂಮ್'ವರೆಗೆ ; ಅಂತ್ಯವಾದದ್ದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ

ಫೇಸ್'ಬುಕ್'ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮುಂದೆ ಅದೇ ಮುಳುವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದುರಂತ ನಡೆದಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ

Comments 0
Add Comment