ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ: ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ

First Published Feb 23, 2021, 1:52 PM IST

ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ತನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನೆ ತಾವು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು..