ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನೆರವಿನ ಪೂರ: ತುರ್ತು ನೆರವಿನ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ

First Published Apr 30, 2021, 10:51 AM IST

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಲವಾರು ತುರ್ತು COVID-19 ಪರಿಹಾರ ಸಾಗಣೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಮಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಲ್ನೋಡಿ ಪೋಟೋಸ್