ಹಣದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ? ಇಂಟರ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ

First Published 16, Oct 2020, 2:01 PM

ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ  ಉತ್ತರಿಸಲು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು  ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ತ್ವರಿತ ಆಲೋಚನೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಮುಂಬರುವ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತಯಾರಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ... 

<p><strong>ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ?</strong><br />
ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು , ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.&nbsp;</p>

ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಸಂದರ್ಶಕರು ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು. ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು , ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಚಿಂತನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. 

<p><strong>ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು??</strong><br />
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>

ತಮಾಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು??
ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಸಂದರ್ಶಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

<p><strong>ಕೆಲ ಮಾದರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ...&nbsp;</strong></p>

<p><strong>ಹಣದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?</strong><br />
ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>

ಕೆಲ ಮಾದರಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು ಹೀಗಿವೆ... 

ಹಣದ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು?
ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

<p>'ಹಣದ ಬಣ್ಣವು ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, USನಲ್ಲಿದ್ದರೆ&nbsp;ಹಣದ ಬಣ್ಣವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>

'ಹಣದ ಬಣ್ಣವು ನೀವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, USನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಣದ ಬಣ್ಣವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

<p style="text-align: justify;"><strong>ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?</strong></p>

<p style="text-align: justify;">ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ.&nbsp;</p>

ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೋ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ?

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇತರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ. 

<p>ಉದಾಹರಣೆ: 'ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆನೆಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಬಹುದು.&nbsp;</p>

ಉದಾಹರಣೆ: 'ನಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆನೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಆನೆಯನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

<p style="text-align: justify;"><strong>ನೀವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?</strong><br />
ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನಶೀಲರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು.&nbsp;</p>

ನೀವು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಸಂದರ್ಶಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನಶೀಲರು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಯೋಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು. 

<p>ಉದಾಹರಣೆ: "ಅದು ಸಂಜೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ನಾನು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ " ಎಂಬುತ್ತರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.</p>

ಉದಾಹರಣೆ: "ಅದು ಸಂಜೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ನಾನು ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ದಿನ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ " ಎಂಬುತ್ತರ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

<p style="text-align: center;"><strong>ನೀವು ಸಂಗ್ರಾಹಕರೋ ಅಥವಾ &nbsp;ಬೇಟೆಗಾರರೋ ?</strong><br />
ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.</p>

ನೀವು ಸಂಗ್ರಾಹಕರೋ ಅಥವಾ  ಬೇಟೆಗಾರರೋ ?
ನೀವು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಂದರ್ಶಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತಾರ್ಕಿಕತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

<p style="text-align: center;">ಉದಾಹರಣೆ: "ನಾನು ಬೇಟೆಗಾರ. ನಾನು ಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ."</p>

ಉದಾಹರಣೆ: "ನಾನು ಬೇಟೆಗಾರ. ನಾನು ಬಯಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಲು ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ."

loader