ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ : ಫಾಲಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ ಳ ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಜೇಷ್ಠ
ರಾಹುಕಾಲ : 12.30:2.00
ಯಮಗಂಡಕಾಲ : 8 : 9.30.
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 11: 12.30