ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.01 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.33
ರಾಹುಕಾಲ:  01.30  03. 00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  06.00  07.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  09.00  10.30