ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ತೃತೀಯ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.54 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.47
ರಾಹುಕಾಲ: 01.30 03.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  06.00 07.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 09.00 10.30