ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ಶಿಶಿರ
ಮಾಸ : ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕಲ್ಪಕ್ಷ
ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ :6.25
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.30
ರಾಹುಕಾಲ : 8.00 - 9.30
ಯಮಗಂಡಕಾಲ : 11.00 - 12.30
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 2.00 - 3.30