ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಹಸ್ತ
ಸೂರ್ಯೋದಯ:  6.05 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.32
ರಾಹುಕಾಲ:  01.30  03.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 06.00  07.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 09.00  10.30