ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ವೈಶಾಖ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಗುಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.54 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ:  6.37
ರಾಹುಕಾಲ:  12.00  01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  07.30 09.00, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  10.30  12.00