ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಳಂಬಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಶಿಶಿರ, ಮಾಸ: ಫಾಲ್ಗುಣ
ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಭರಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 6.29 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.29
ರಾಹುಕಾಲ:  08.00  09.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  11.00 12.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ:  02.00  03.30