ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ವಸಂತ, ಮಾಸ: ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.59 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.34
ರಾಹುಕಾಲ:  12.00 01.30, ಯಮಗಂಡಕಾಲ:  07.30  09.00,ಗುಳಿಕಕಾಲ: 10.30  12.00