ಸಂವತ್ಸರ: ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಋತು: ಗ್ರೀಷ್ಮ, ಮಾಸ: ಜ್ಯೇಷ್ಠ
ಪಕ್ಷ: ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ: ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ರೋಹಿಣಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: 5.57 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: 6.49
ರಾಹುಕಾಲ: 07.30 09.00, ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 10.30  12.30, ಗುಳಿಕಕಾಲ: 02.00 03.30