ಅಮ್ಮಾ ಎಂದರೆ ಏನೋ ಹರುಷವೂ..

life | Sunday, May 13th, 2018
Shrilakshmi Shri
Highlights

ಇಂದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ. ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಹೆತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ  ತರುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. 

ಇಂದು ಅಮ್ಮಂದಿರ ದಿನ. ಒಂಭತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಹೆತ್ತು, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ  ತರುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಗೇಗೇ ಅವರ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 

 

 

Comments 0
Add Comment

    Related Posts