ಕೂದಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

First Published Apr 22, 2021, 2:15 PM IST

ಒರಟು ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು, ಕೂದಲಿನ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಕೂದಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ  ತಜ್ಞರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ?