ಆಧಾಯ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುವ ಮೂರು ವಿಧದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು[60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು] ಮತ್ತು ಅತಿ ಹಿರಿಯರು[80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು] ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.