• 5 ಚ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ . ಉದಾ: SUV ವಾಹನ - 6,600 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ 
  • 6 ಚ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ. ಉದಾ: ಶಾಲಾ ಬಸ್ - 7,200 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ
  • 9 ಚ.ಮೀ. ಗಾತ್ರ. ಉದಾ: ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬಸ್- 7,800 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ
  • 12 ಚ.ಮೀ.ಗಾತ್ರ. ಉದಾ: ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ - 9 ಸಾವಿರ ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ತೆರಿಗೆ