ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಕಾರಿ, ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು : ವಸಂತ 
ಮಾಸ : ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪುನರ್ವಸು
ಸೂರ್ಯೋದಯ : 6.08
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : 6.32

ರಾಹುಕಾಲ : 9: 10.30
ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ : 1.30 : 3
ಗುಳಿಕಕಾಲ : 6:7.30