ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ, ಈ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ

First Published Feb 24, 2021, 5:27 PM IST

ಸಂಗಾತಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರಿಗೆ ಖುದ್ಧಾಗಿ ಹೋಗಿ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುವುದು, ಕೈಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧಾರೆ ಎರೆಯಬೇಕು.