ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ... ಹೇಗೆ ಬಳಸೋದು?

First Published Feb 1, 2021, 6:03 PM IST

ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರು ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.  ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಒಣ ಹಣ್ಣಿನ ಕತೆ  ಹೇಳುತ್ತೇವೆ