ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಶ್ರೀರಾಮುಲು

ಇರುಮುಡಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು
By First Published 14, Jun 2018, 4:59 PM IST