ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಧತಿ, ಸೆಕ್ಸ್‌ಗೂ ಇತ್ತಾ ಹೊತ್ತು, ಗೊತ್ತು?

First Published Mar 13, 2021, 9:51 AM IST

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ,ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ, ಋತುಮಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.