ಹೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಅನವಂಶೀಯ ಕಾರಣಗಳು ಹೊತು ಪಡಿಸಿದರೆ ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯ

First Published Mar 16, 2021, 5:44 PM IST

18ರ ನಂತರ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ನೀವು ಕೇಳಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಎತ್ತರದ 60-80% ರಷ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಉಳಿದ 20-40% ರಷ್ಟು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಧಾರಿತ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಸೇವನೆಯು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.