Asianet Suvarna News Asianet Suvarna News

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022: ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನ 108 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ: ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು, ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣೇಶನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ.

108 names of Lord Ganesha on Ganesha Chaturthi 2022 skr
Author
First Published Aug 29, 2022, 11:09 AM IST

ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಭಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ಪುತ್ರ ಗಣೇಶನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾದೇವನೇ ಆತನನ್ನು ಪರಮ ದೇವ ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ  ಎಂದರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು, ಸುಖಕರ್ತ  ಎಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಮತ್ತು ದುಃಖಾರ್ಥ- ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು. ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ 1008 ನಾಮಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 108 ಹೆಸರುಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣೇಶನ 108 ನಾಮಗಳನ್ನು ಜಪಿಸಿ. ಆತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. 

ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ | 9 |

ಗಣಪನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋಕೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಸಾಕು! ಅವನಿಗೇಕೆ ದೂರ್ವೆ ಇಷ್ಟ?

ಓಂ ಜ್ಞಾನದೀಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ |

ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುರಾರಿಭಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹನ್ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃಡಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಾಯ ನಮಃ | 18 |

ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಷ್ಕರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ | 27 |

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವ ವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ | 36 |

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪೂಜೆ ಏಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು? ಅವನನ್ನು ಏಕೆ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ?

ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮಥಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ | 45 |

ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತಿಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ | 54 |

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ದಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗುಹಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಿದ್ಧ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ | 63 |

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2022: ವಿಗ್ರಹ ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೊಂಡಿಲು, ಬಣ್ಣ, ಭಂಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ

ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ |

ಓಂ ವಿರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವರಾಜೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೃಙ್ಗಾರಿಣೇ ನಮಃ | 72 |

ಓಂ ಶ್ರಿತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿವನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲೋದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತನಿಧಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ | 81 |

ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಙ್ಗಲದಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭಾಙ್ಗಾಯ ನಮಃ | 90 |

ಓಂ ಶುಭ್ರದನ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶುಭದಾಯ ನಮಃ |

ಓಂ ಶುಭವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಪಾತಕನಾಶಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀಪ್ರಿಯನನ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಬುಧಾರಾಧ್ಯ ಪದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೀರ ವರಾಗ್ರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರುವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ | 99 |

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ

ಓಂ ಕುಞ್ಜರಾಸುರಭಞ್ಜನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾ ವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾಂಬುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕಲಶ ಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಕರ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಞ್ಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಧಾನೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ | 108 |

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ..

Follow Us:
Download App:
  • android
  • ios