‘ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್’ ನಟಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್’ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್

‘ಸೆಕ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಸ್ಯಾಂಡಲ್’ವುಡ್’ ನಟಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್’ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮೆಸೇಜ್

Feb. 14, 2018, 2:24 p.m.