ಬಾಬಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಕಥೆ ಭಾಗ 1

ಬಾಬಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಕಥೆ ಭಾಗ 1

Dec. 4, 2016, 2:12 p.m.

ಸಂತರ ವೇಷ ದರಿಸಿ ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ಮೋಸಗಾರರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?