ಮದ್ದು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯವೋ ತಂಡ

ಮದ್ದು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯವೋ ತಂಡ

Oct. 20, 2016, 4:25 p.m.

ಮದ್ದು ತೆಗೆಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಅಸಲಿಯತ್ತನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯವೋ ತಂಡ