ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಟ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?

ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರನಟ, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು, ಮುಂದೇನಾಯ್ತು?

Feb. 23, 2018, 11:40 a.m.