‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿ

‘ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಡೆಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಿಡಿ

Nov. 14, 2017, 3:34 p.m.