ಇನ್ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಓದಬಹುದು!

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿನೂ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ ಓದಬಹುದು

ಥರ್ಡ್ ಪಾಪಾರ್ಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ

ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ಗೂಗಲ್
 
ಜಿಮೇಲ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ