ಕ್ವೆಸ್  

(Search results - 1)
  • Quess

    Private Jobs6, Feb 2020, 7:30 AM IST

    ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ!

    ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ| 3.85 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ: ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಪನಿ ದಾಖಲೆ| ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ ಕ್ವೆಸ್‌| ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಇದರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು!