ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳಿವು : ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ

most dangerous' passwords to use People
Highlights

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೊಡುವ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳಿವು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳೇ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ಕೊಡುವ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಳಸುವ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳು ಯಾವವು ಗೊತ್ತೇ..?

123456 
Psswords
12345
lewmein
football
iloveyou
admin
welcome
monkey
login
abc123
master
hello
freedom
robert
lakers
ferrari
coputer
blahblah
12121

loader