ಇಂಥ ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ...

First Published Dec 25, 2018, 3:53 PM IST

'ಕಲೆಯೇ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕಲೆ...' ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕವಿಯೊಬ್ಬ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಎಂಬುವುದು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ. ಇಂಥ ಕಲೆ ಒಲಿಯುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ರಶ್ಮಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲಾ ಝಲಕ್.