ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿ

ಮುಟ್ಟಿನ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದ ನೀವು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Comments 0
Add Comment