ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಈ ಬಾರ್ಬರ್ ಬಳಸುವುದು ಚಿನ್ನದ ರೇಜರ್...!!!

ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಚಿನ್ನದ ರೇಜರ್ ಬಳಸುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರ್ಬರ್ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರವರು? ನೋಡೋಣ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ... 

Comments 0
Add Comment