ಸೇಬಿನಂತೆ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಇರಿಸುವ ಗುಣ

ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಹಲಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ದೂರ ಇರಿಸುವ ಗುಣ

Comments 0
Add Comment