ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಔಷಧ

ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜ್ವರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿಯು ಉತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳಿದೆ..?

Comments 0
Add Comment