ಇಸಬ್’ಗೋಲ್’ನಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಹುತೇಕರು ಇಸಬ್ ಗೋಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಸಬ್ ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥ. ಇದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳೇನು ನೋಡಿ. 

Comments 0
Add Comment