ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಇವು...

ಆಗಾಗ ಕಾಡುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಇದು ಎಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗುವ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

Comments 0
Add Comment