ಶೀಘ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು.ಒಂದು ವರ್ಷದ  ಒಳಗಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ