ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪರಿ ಇದು

ಶನಿವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಮತ ಯಾಚನೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಂಗಣ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವರದಿ.

Comments 0
Add Comment